Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:

  • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Maar ook:

  • Het chargeren en dechargeren van bestuursleden. Wanneer dit plaatsvindt op een ALV spreekt men ook wel van een overdrachts-ALV of wissel-ALV.
  • Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.
  • Het installeren en beëindigen van commissies.
  • Het behandelen van moties.
  • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.
  • Het wijzigingen van de statuten. Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.